04-8288936 | 04-8288937 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כנס הראשון של המסע החברתי להבראת הרפואה

אולם ספנסר, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם כ"א בטבת תשע"ח 6.2.2018

משעה 12.00 עד 19.00

תוכנית:

12.00 - 14.40 מושב ראשון.

12.00 - 12.10 ברכות: פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ד"ר אלון מרגלית, יו"ר עמותת המסע החברתי להבראת הרפואה.יו"ר הכנס: פרופ' תמר גדרון ראשת בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית צפת            

12.10 - 12.30 גילה היימס, מנהלת הסיעוד, במרכז הרפואי רמב"ם – המטופל במרכז : מחזון למעשה פרקטיקות לקידום מעורבות מטופלים במהלך האשפוז.

12.30 - 12.50 ד"ר אביבה אלעד וד"ר אלון מרגלית - סקירת מיזמי המסע החברתי להבראת הרפואה.

12.50 - 13.10 ד"ר אסנת לבציון קורח, מנהלת המרכז הרפואי אסף הרופא - אתגרים מרכזיים של מערכת הבריאות צרכים, מענה וכל מה שביניהם.  

13.10 - 13.30 ד"ר שלמה צביאלי, רופא משפחה ותיק ממקימי ההתמחות ברפואת המשפחה. רפואה ראשונית בסיס הפירמידה של שירותי בריאות דרכים לחזקה בעידן החסר ברופאים.

13.30 - 13.50 ד"ר שגית ארבל אלון, מנהלת מדור תיכנון במשרד הבריאות - תיכנון ארוך טווח במערכת הבריאות מה המענה המתוכנן למול המשברים?

13.50 - 14.20 פאנל מומחים בנושא האתגרים של מערכת הבריאות, בהשתתפות: פרופ' רבקה כרמי, ד"ר ענת זוהר, סמנכ"לית, ראש מינהל איכות, שירות ובטיחות הטיפול במשרד הבריאות, ד"ר אסנת לבציון, ד"ר צביאלי, ד"ר שגית ארבל אלון.

14.20 - 14.40 ד"ר דרור דולפין, פסיכיאטר מבי"ח גהה, העוסק במניעת שחיקה בקרב צוותי רפואה - משחיקה לחוסן תיאור מצב והצעות לתיקון.

14.40 - 15.10 הפסקה וארוחת צהרים.

15.15 - 17.45 מושב שני קבוצות דיון וסדנאות ייזום. חלוקה לקבוצות הדיון בזמן הפסקת הצהרים. פירוט בהמשך המסמך.

17.45 - 18.40 מושב שלישי סיכום במליאה – הצגת הסיכום האופרטיבי של כל קבוצה בקצרה (10 עד 15 דקות)

18.40 - 19.00 סיכום הכנס וקריאה לפעולה.            

 

רצ"ב טופס רישום + פירוט הסדנאות

http://www.cure-medicine.co.il

/https://www.facebook.com/masa.hevrati

הרצאות במועדון חברתי/מקצועי

כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל